Banner Description
19 ianuarie 2016
Persoanele cu handicap si impozitul pe venit

Conform noului Cod fiscal, in vigoare de la 01.01.2016, persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiaza de scutire la plata impozitului pe venit.

L. 227/2015, ART. 60 – Scutiri

Sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit următorii contribuabili:

 

    1. persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:

 

a) activităţi independente, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere;
b) salarii şi asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3);
c) pensii;
d) activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică

14 ianuarie 2016
TOATE persoanelor cu handicap grav si accentuat beneficiaza de scutire de la plata impozitului auto si a tarifelor de utilizare a retelei de drumuri nationale
L 193/2015, publicata in MO 518/13.07.2015, a venit cu 2 modificari esentiale la L 448/2006, modificari ce privesc „beneficii fiscale” pentru persoanele cu handicap, astfel:
1. La articolul 26, litera c) va avea urmatorul cuprins:
” c) scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu atas si mototriciclurilor;”.

 

 
2. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:
” Art. 28. (1) Persoanele cu handicap, precum si insotitorii sau, dupa caz, asistentii personali ai acestora, detinatori de autoturisme, beneficiaza de scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale, prevazut in Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

1. Privitor la pct. 1 al L 193/2015:
Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap prevedea pana la data de 13 iulie 2015 in art. 26 faptul ca persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiaza, printre facilitatile fiscale de: „c) scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu atas si mototriciclurilor, adaptate handicapului.

 

Prin Legea nr. 193/2015 a fost modificat art. 26 lit. c) al Legii nr. 44/2006, in sensul eliminarii restrictiei „adaptate handicapului”, astfel legiuitorul a extins aria de aplicabilitate la TOATE persoanele cu handicap grav si accentuat, acestea putand beneficia de scutire de la la plata impozitului asupra mijloacelor de transport pe care le detin in proprietate, scutirea nemaifiind conditionata de felul handicapului si de adaptarea la handicap a mijlocului de transport.

 

Cu toate acestea, persoanele cu handicap grav sau accentuat, altele decat cele cu mijloace de transport „adaptate handicapului” nu au putut beneficia de aceasta modificare in perioada 13.07 – 31.21.2015, datorita conflictului cu prevederile Codului Fiscal in vigoare pana la 31.12.2015. Situalia a fost rezolvata prin L 227/2015 (noul Cod Fiscal), in vigoare de la 01.01.2016.

 

Astfel, orice persoana cu handicap grav sau accentuat (insotitor, tutore) poate beneficia de scutirea de impozit pentru un singur mijloc de transport. In acest scop, trebuie sa se prezinte la unitatea administrativ-teritoriala unde persoana isi are domiciliul (acolo unde plateste orice alta taxa locala) cu copie dupa certificatul de  handicap si dupa actele mijlocului de transport.

 

Reglementarea in Codul Fiscal in vigoare de la 01.01.2016, se gaseste la art. 469 – Scutiri, lit. b) „mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate in proprietatea sau coproprietatea reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

 

2. Privitor la pct. 2 al L 193/2015:
Pana la 13.07.2015, art. 28 al L 448/2006 avea urmatorul continut: „persoanele cu handicap, detinatoare de autoturisme adaptate handicapului, precum si persoanele care le au in ingrijire beneficiaza de scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale, prevazut în Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privindintroducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Prin L 193/2015, a fost eliminat textul „detinatoare de autoturisme adaptate handicapului” si astfel, de acesta scutire pot beneficia TOATE persoanele cu handicap.

 

Pentru a avea acces la acest beneficiu, persoana cu handicap/asistentul personal trebuie sa se adreseze la DGASPC de care apartin, cu copie dupa actul de identitate, certificatul de handicap si actele masinii. Acolo va completa o cerere si in termen de cateva zile ii va fi eliberat un abtibild pe care il va lipi pe parbrizul masinii.

 

19.11.2013
S-a aprobat o nouă procedură privind pensionarii cu handicap – articol de Denisa Pătraşcu, preluat de pe http://legestart.ro/s-a-aprobat-o-noua-procedura-privind-pensionarii-cu-handicap/

 

 
“Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice a emis Ordinul nr. 2272/2013 privind Procedura de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicat în Monitorul Oficial din data de 12.11.2013.

 

Potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 448/2006 privind protectia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării medico-psihosociale, la un asistent personal, respectiv art. 77 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizaţie pentru însoţitor, în cuantum fix. Persoana cu handicap grav are dreptul de a opta pentru indemnizaţia pentru însoţitor prevazută la art. 77 din Legea nr. 263/2010 sau pentru asistent personal.

 

Persoana cu handicap grav, care are şi calitatea de pensionar de invaliditate gradul I, poate opta pentru angajarea asistentului personal sau pentru primirea indemnizaţiei lunare prevăzute la art. 43 din Legea nr. 448/2006, respectiv a indemnizaţiei de însoţitor prevazută la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, în cazul persoanei cu handicap vizual grav. Dreptul la angajarea unui asistent personal sau acordarea indemnizaţiei lunare prevăzute la art. 43 din Legea nr. 448/2006, respectiv a indemnizaţiei de însoţitor prevăzute la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, în cazul persoanei cu handicap vizual grav, nu poate fi cumulat cu dreptul la acordarea indemnizaţiei pentru însoţitor prevăzute la art. 77 din Legea nr. 263/2010.

 

Opţiunea pentru unul dintre drepturile prevăzute anterior se exercită de la data de la care beneficiarii se încadrează atât în categoria pensionarilor de invaliditate gradul I, cât şi în cea a persoanelor cu handicap grav, cu drept la asistent personal.

 

Cererea se depune în două exemplare, din care un exemplar se păstrează la DGASPC, iar celălalt exemplar se transmite, de către DGASPC, casei teritoriale/sectoriale de pensii în evidenţa căreia se afla dosarul de pensie de invaliditate gradul I al persoanei în cauză, respectiv primăriei în raza căreia se află domiciliul persoanei cu handicap în cazul în care beneficiarul optează pentru asistent personal/indemnizaţie lunară prevazută la art. 43 din Legea nr. 448/2006.

 

Menţionăm că această procedură are rolul de a relua dispoziţiile art. 42  alin. (2) – (7) din Legea nr. 448/2006 fără a aduce îmbunătăţiri textului normativ, deoarece potrivit acestui articol, „Art. 42 (2) Persoanele cu handicap grav care au şi calitatea de pensionari de invaliditate gradul I pot opta pentru indemnizaţia pentru însoţitor prevăzută la art. 61 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru asistent personal. Dreptul de opţiune se menţine şi în cazul trecerii pensionarilor de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă.

 

(3) Invalizii de război care au şi calitatea de persoane cu handicap grav şi sunt pensionari de invaliditate gradul I beneficiază atât de dreptul prevăzut la alin. (2), cât şi de dreptul prevăzut la art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare.

 

(4) Părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, adulţii cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare.

 

(5) Opţiunea se exprimă prin cerere adresată în scris direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi devine valabilă numai pe baza acordului exprimat în scris al acestora.

 

(6) Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, vor comunica angajatorului, în termen de 5 zile, acordul pentru opţiunea exprimată în condiţiile prevăzute la alin. (5).

 

(7) În situaţia în care angajatorul nu poate asigura angajarea asistentului personal, se acordă indemnizaţia prevăzută la alin. (4), indiferent de opţiunea exprimată potrivit prevederilor alin. (1) şi (4).”