Banner Description

2% din impozitul pe veniturile salariale platit in 2017

Clik pentru a descarca formularul “2%” precompletat: pot redirectiona si pensionarii!

A sprijini activitatea unui ONG, va da posibilitatea sa sprijiniti  activitati pe care nu le puteti desfasura fiind ocupati cu activitati productive.

Sprijinind Asociatia Transplantatilor din Romania, sustineti o entitate nonprofit pe care o gasiti cand AVETI NEVOIE de informatii medicale despre afectiuni care duc la distrugerea functiei organelor vitale: ce inseamna afectiunea respectiv si care este evolutia ei, cum si unde se trateaza, cum se traieste cu o asemenea afectiune cronica, ce trebuie facut dupa un transplant si cum iti schimba acesta viata, cum ne adaptam vietii in dializa etc.

Directionarea a 2% din impozitul PLATIT in 2017, catre ATR este cea mai simpla forma de sprijin. Daca vedeti acest mesaj si va decideti sa sprijiniti ATR, povetiti si rudelor, prietenilor, colegilor despre decizia dvs.

Pentru orice detalii si lamuriri despre asociatie si activitatile ei sau modul de depunere a formularului 230, contactati-ne la adresa astranrom@gmail.com sau la tel. 762244821, 0762244820.

INSTRUCȚIUNI minime de completare a formularului 230 “Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ” (cod 14.13.04.13)

  1. Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora, în următoarele situații:
  • au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificările şi completările ulterioare şi solicită restituirea acestora ;
  • optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează şi funcționează în condițiile legii sau unităților de cult;

Contribuabilii care îşi exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.

  • contribuabilii solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obținute la funcția de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.
  1. Termen de depunere:
  • anual, până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului;  Formularul se completează în două exemplare:
  • originalul se depune la:

organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are – domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

* organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice;

  • copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.
  1. Formularul se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal,prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Data depunerii formularului este data înregistrării acestuia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.